اعضا هیات مدیره

 

 

دکتر مهرانگیز علی نژاد
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر اکبر جدیدی محمدآبادی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمان
موبایلاینستاگرامرزومه
دکتر رضا صابری
دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد
رزومه 1رزومه 2
دکتر حمیدرضا دعاگویی
دکتر زهرا زین الدینی
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی
رزومه
دکتر بدرالسادات دانشمند
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه باهنر
دکتر پروین سالاری
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

 

۱- دکتر رضا صابری
۲- دکتر پروین سالاری
۳- دکتر بدرالسادات دانشمند
۴- دکتر اکبرجدیدی
۵- دکتر زهرا زین الدینی
۶- دکتر حمیدرضا دعاگویی
۷- دکتر مهرانگیز علی نژاد