تمدید مهلت ارسال مقالات و تعویق زمان برگزاری همایش

با توجه به تقاضای بسیار زیاد پژوهشگران مبنی بر  تمدید مهلت ارسال مقالات، هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی استان کرمان زمان برگزاری همایش را پنجم و ششم خردادماه ۱۴۰۰ مصوب نمود، و مقرر گردید مقالات فقط تا مورخ ۲۸  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دریافت گردند.

ادامه مطالب