سخنرانی های همایش

اطلاعیه ها رویدادها وبینار ضبط شده

کلیپ افتتاحیه

با دابل کلیلک بر روی ویدئو میتوانید آنرا تمام صفحه ملاحظه نمایید.


پیام جناب آقای دکتر حق دوست

با دابل کلیلک بر روی ویدئو میتوانید آنرا تمام صفحه ملاحظه نمایید.


خیر مقدم جناب آقای دکتر توان 

با دابل کلیلک بر روی ویدئو میتوانید آنرا تمام صفحه ملاحظه نمایید.


خیر مقدم جناب آقای دکتر رضا صابری

با دابل کلیلک بر روی ویدئو میتوانید آنرا تمام صفحه ملاحظه نمایید.


گزارش جناب آقای دکتر اکبر جدیدی محمدابادی (دبیر علمی همایش)

با دابل کلیلک بر روی ویدئو میتوانید آنرا تمام صفحه ملاحظه نمایید.


سخنرانی جناب آقای دکتر حسین خنیفر (رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور)

با دابل کلیلک بر روی ویدئو میتوانید آنرا تمام صفحه ملاحظه نمایید.


سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جوادی پور

با دابل کلیلک بر روی ویدئو میتوانید آنرا تمام صفحه ملاحظه نمایید.


کلیپ اختتامیه

با دابل کلیلک بر روی ویدئو میتوانید آنرا تمام صفحه ملاحظه نمایید.