آموزش برنامه ریزی درسی و ارتقا مهارتهای تحصیلی و موفقیت در کنکور (دکتر صولت افضلی)