چگونگی تحقق شعار زیر در تحقیق: نمونه باید معرف جامعه مادر باشد (دکتر مریم سیف نراقی)