الگوها و روش های تدریس

آزمون حیطه های شناختی

نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی و همچنین شغل شما در صورت اشتغال
شماره موبایل
۱. 
کدامیک از مطالب زیر ناشی از اثرات آموزشی (مستقیم) الگوی ایفای نقش است؟
۲. 
کدام یک از عبارات زیر بازگو کننده یکی از معایب روش سخنرانی است؟
۳. 
اولین و مهم ترین شرط یادگیری در آموزش و پرورش کدام مورد میباشد؟
۴. 
هنگام تدریس مطالب سطح دانش، برای بهبود بخشیدن به حافظه و کاستن از میزان فراموشی، بهترین راه کدام است؟
۵. 
در تعریف یادگیری کاربرد کلمه تجربه بیان کننده آن نوع تغییراتی است که تنها حاصل .... باشد.
۶. 
آشنا کردن شاگردان با واقعیات زندگی از مزایای کدام روش است؟
۷. 
منظور از ایجاد هماهنگی در حرکات حیطه روانی حرکتی کدام است؟
۸. 
اصول و مفاهیم بوسیله کدام روش تدریس میشود؟
۹. 
انعطاف پذیری نسبت به مخاطبین از محاسن کدام روش تدریس است؟
۱۰. 
کدام یک از افعال زیر برای بیان هدفهای سطح سازماندهی ارزشها در حیطه عاطفی مورد استفاده قرار میگیرد؟
۱۱. 
عبارت رشد عاطفی شاگردان را در تبلور شخصیت نشان میدهد؟
۱۲. 
کدام مورد جز نکاتی است که سخنران باید در ضمن سخنرانی به آن توجه داشته باشد؟
۱۳. 
برای از بین بردن احساس کم روئی شاگردان از کدام روش تدریس میتوان استفاده کرد؟
۱۴. 
بهترین و مناسب ترین روش برای آموزش مهارتها کدام است؟
۱۵. 
تجارب و آموخته های گذشته فرد را ..... مینامند.
۱۶. 
یادگیری عبارت است از فرایند تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر .....
۱۷. 
در کدام روش به تفاوتهای فردی دانش آموزان کمتر توجه میشود؟
۱۸. 
در کدام روش تدریس بین فرستنده و گیرنده پیام ارتباط عاطفی برقرار میشود؟
۱۹. 
کدام یک از افعال زیر برای بیان هدفهای سطح دانش در حیطه شناختی مورد استفاده قرار نمیگیرد؟
۲۰. 
فعل "ارتباط میدهد" برای بیان هدفهای رفتاری در کدام یک از سطوح حیطه شناختی به کار گرفته میشود؟